Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN, CURSUSSEN, CONSULTANCY EN WORKSHOPS


1. Organisatie/Werkwijze
Alle trainingen / trajecten worden onder regie van Pink Turtle uitgevoerd
2. Vertrouwelijk
Pink Turtle gaat vertrouwelijk om organisatie specifieke informatie.
3. Kwaliteit
Pink Turtle staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar trainingen/coaching en dat
haar trainers en adviseurs gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Wanneer een
trainer/adviseur uitvalt, zorgt Pink Turtle, in overleg met opdrachtgever en in alle redelijkheid voor
een gelijkwaardige vervanging.
4. Uitvoering
Pink Turtle start met de uitvoering van de opdracht nadat de offerte door
Opdrachtgever is geaccepteerd door middel van een bevestigingsmail of digitaal akkoord. 
De trainings- / coachingsdata worden in overleg met Opdrachtgever en de trainer(s) vastgesteld.
5. Prijzen
Standaard zijn in de prijs de kosten van trainingsmateriaal, honorarium trainer/consultant en
verblijfskosten van trainer(s)/adviseurs, voorbereiding en coördinatie inbegrepen. Lesruimte, en audiovisuele
hulpmiddelen worden door opdrachtgever beschikbaar gesteld.
6. Facturering en Betaling
Pink Turtle factureert aan de Opdrachtgever het gehele factuurbedrag bij aanvang van
de training. PinkTurtle hanteert een betalingstermijn van 30 dagen, of er moeten expliciete andere afspraken zijn gemaakt met de opdrachtgever.
7. Annulering
In geval van annulering/verzetten is de opdrachtgever aan PinkTurtle een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:
- Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs, dan
wel de werkelijke voorbereidingskosten indien deze hoger uitvallen;
- Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de
offerteprijs;
- Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.
8. Klachten
In geval van klachten met betrekking tot de training kan Opdrachtgever zich wenden tot de trainer of
directie van Pink Turtle Coaching en Training.
9. Intellectuele eigendom
Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal door Pink Turtle in verband met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van PinkTurtle.
10. Algemeen voorbehoud
Pink Turtle behoudt zich het recht voor trainingen, leermiddelen, boeken, etc.
te actualiseren, indien zij van mening is dat daarmee de kwaliteit van de training wordt verbeterd
en/of wordt geanticipeerd op veranderde examenspecificaties.
11. Aansprakelijkheid
Pink Turtle is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten
gevolge van wijzigingen in trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal, en/of de
toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training.