Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN, CURSUSSEN, CONSULTANCY EN WORKSHOPS
1. Organisatie/Werkwijze
Alle trainingen worden onder regie van Pink Turtle uitgevoerd
2. Vertrouwelijk
Pink Turtle gaat vertrouwelijk om organisatie specifieke informatie.
3. Kwaliteit
Pink Turtle staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar trainingen en dat
haar trainers en adviseurs gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Wanneer een
trainer/adviseur uitvalt, zorgt Pink Turtle, in overleg met opdrachtgever en in alle redelijkheid voor
een gelijkwaardige vervanging.
4. Uitvoering
Pink Turtle start met de uitvoering van de opdracht nadat de offerte door
Opdrachtgever is geaccepteerd door middel van een bevestigingsmail. 
De trainingsdata worden in overleg met Opdrachtgever en de trainer(s) vastgesteld.
5. Prijzen
Standaard zijn in de trainingsprijs de kosten van trainingsmateriaal, honorarium trainer en
verblijfskosten van trainer(s), voorbereiding en coördinatie inbegrepen. Lesruimte, en audiovisuele
hulpmiddelen worden door opdrachtgever beschikbaar gesteld.
6. Facturering en Betaling
Pink Turtle factureert aan de Opdrachtgever het gehele factuurbedrag bij aanvang van
de training. PinkTurtle hanteert een betalingstermijn van 30 dagen, of er moeten expliciete andere afspraken zijn gemaakt met de opdrachtgever.
7. Annulering
Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een training. In geval van annulering is Opdrachtgever
aan PinkTurtle een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:
- Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs, dan
wel de werkelijke voorbereidingskosten indien deze hoger uitvallen;
- Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de
offerteprijs;
- Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.
8. Klachten
In geval van klachten met betrekking tot de training kan Opdrachtgever zich wenden tot de trainer of
directie van Pink Turtle Coaching en Training.
9. Intellectuele eigendom
Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal door Pink Turtle in verband
met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei
vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in
gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van PinkTurtle.
10. Algemeen voorbehoud
Pink Turtle behoudt zich het recht voor trainingen, leermiddelen, boeken, etc.
te actualiseren, indien zij van mening is dat daarmee de kwaliteit van de training wordt verbeterd
en/of wordt geanticipeerd op veranderde examenspecificaties.
11. Aansprakelijkheid
Pink Turtle is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten
gevolge van wijzigingen in trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal, en/of de
toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training.

-----------------------------------

English

GENERAL TERMS AND CONDITIONS TRAINING, COURSES, CONSULTANCY AND WORKSHOPS


1. Organisation/Way of working
All training courses are carried out under the direction of Pink Turtle
2. Confidential
Pink Turtle is confidential about organization-specific information.
3. Quality
Pink Turtle guarantees the quality level of its training and that its
trainers and advisors are qualified for the work to be carried out.
4. Pink Turtle will start executing the assignment after the quotation
has been accepted by the Client by means of a confirmation email. 
The training dates are determined in consultation with the Client and the trainer(s).
5. Prices
By default, the training price includes the costs of training material,
trainer's fee and accommodation costs of trainer(s), preparation and coordination. Teaching location and audiovisual aids are made available by the client.
6. Invoicing and Payment
Pink Turtle invoices the Client the entire invoice amount at the start of the
training. PinkTurtle uses a payment term of 30 days, or explicit other agreements must have been made with the client.
7. Cancellation
Client is authorized to cancel a training. In case of cancellation, the Client owes
PinkTurtle a fee according to the overview below:
- In case of cancellation up to 4 weeks before the planned start of the assignment: 50% of the quotation price, or the actual preparation costs if these are higher;
- In case of cancellation between 4 and 2 weeks before the planned start of the assignment: 80% of the quotation price;
- In case of cancellation within 2 weeks before the planned start of the assignment: 100% of the quotation price.
8. Complaints
In case of complaints regarding the training, the Client can contact the trainer or
management of Pink Turtle Coaching and Training. 
9. Intellectual Property All training materials and additional materials provided by Pink Turtle in connection with the training are protected by copyright. As a result, this may not
be disclosed and/or reproduced in any form, in any way whatsoever and whether or not in
modified form, or provided to third parties, without the express written
permission of PinkTurtle.
10. General reservation
Pink Turtle reserves the right for training, learning resources, books, etc.
if it considers that this improves the quality of the training
and/or anticipates changes in exam specifications.
11. Liability
Pink Turtle is not liable for any direct and/or indirect damage resulting from changes in training content, training specifications or training material, and/or the application by the participant of what is learned in the training.